page1image1151872

DEFINITIES

Algemene voorwaarden SCHADEKIEK | CONSUMENTEN

SCHADE: Deuken en krassen op rijvoertuigen. Betreft alleen carrosserie-SCHADE
APP: De mobiele applicatie van SCHADEKIEK waarmee CONSUMENT TAXATIES ontvangt van verschillende SCHADE: herstelbedrijven door middel van het nemen van foto’s van de SCHADE.
CONSUMENT: Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die gebruik maakt van de SCHADEKIEK APP met een mobiele telefoon of andere mobiele communicatieapparatuur en die via zijn SCHADEMELDING gebruik kan maken van TAXATIES van SCHADEHERSTELBEDRIJVEN.
SCHADEHERSTELBEDRIJF: De SCHADEHERSTELBEDRIJF of garage handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst heeft gesloten met SCHADEKIEK om via de SCHADEKIEK website te communiceren met CONSUMENT.
SCHADEMELDING: Melding die CONSUMENT heeft gedaan via de SCHADEKIEK website.
TAXATIE: Door SCHADEHERSTELBEDRIJF zelf geïnitieerde aanbieding, korting of vergelijkbaar aanbod voor de CONSUMENT, dat door middel van de website gerubriceerd, gepubliceerd en gecommuniceerd wordt.

WAT BIEDT SCHADEKIEK DE CONSUMENT?

SCHADEKIEK biedt, via de website, een voor CONSUMENTEN gratis dienst met informatie over aantrekkelijke TAXATIES van SCHADEHERSTELBEDRIJVEN. Deze TAXATIES kunnen betrekking hebben op goederen of diensten en zijn door de SCHADEHERSTELBEDRIJF zelf aangeboden. De dienstverlening van SCHADEKIEK aan een CONSUMENT beperkt zich tot het verstrekken van informatie via de APP of per mail. Hieronder is begrepen het rubriceren, publiceren en communiceren van TAXATIES. Wanneer de CONSUMENT daadwerkelijk besluit via de website over te gaan tot reparatie, gaat hij een overeenkomst aan met het SCHADEHERSTELBEDRIJF. SCHADEKIEK is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade van welke soort dan ook, veroorzaakt in de (rechts)relatie tussen de CONSUMENT en de SCHADEHERSTELBEDRIJF of in het kader van de totstandkoming daarvan.

ACTIVEREN EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE/ TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De CONSUMENT maakt op de volgende wijze gebruik van de website:

a) De CONSUMENT downloadt de website;
b) De CONSUMENT opent de website en neemt foto(s) van de schade aan voertuig;
c) De CONSUMENT vult kenteken en persoonlijke gegevens in;
d) De CONSUMENT verstuurt SCHADEMELDING;
e) De CONSUMENT ontvangt verschillende TAXATIES voor de reparatie van voertuig.

Aansprakelijkheid
2. SCHADEKIEK kan niet garanderen dat een overeenkomst tussen SCHADEHERSTELBEDRIJF en CONSUMENT (op een succesvolle wijze) tot stand komt. De CONSUMENT gaat door het melden van de SCHADE geen overeenkomst aan met SCHADEKIEK. SCHADEKIEK zelf is niet gehouden tot het leveren van enige prestatie, goed of dienst aan de CONSUMENT op grond van een SCHADEMELDING, of anderszins.

3. SCHADEKIEK is op geen enkele manier verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel, voortvloeiende uit het melden van SCHADE door de CONSUMENT, als gevolg van de door de schadehersteller aangeboden TAXATIE. SCHADEKIEK kan via haar APP slechts gezien worden als intermediair tussen CONSUMENT en SCHADEHERSTELBEDRIJF. SCHADEKIEK is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor overeenkomsten die worden gesloten tussen CONSUMENT en SCHADEHERSTELBEDRIJF. De in een TAXATIE vermelde bedrag levert schadehersteller aan CONSUMENT voor eigen rekening en voor eigen risico. SCHADEKIEK is ten opzichte van CONSUMENT niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming of anderszins door SCHADEHERSTELBEDRIJF. SCHADEKIEK kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden tot het vergoeden van enige schade veroorzaakt door de tekortkoming in de nakoming door het SCHADEHERSTELBEDRIJF .

4. SCHADEKIEK zal altijd maximale inspanning verrichten om te zorgen dat de website en haar website zonder technische storingen functioneren. Desondanks kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling van de website of website storingen veroorzaken die de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. SCHADEKIEK kan de beschikbaarheid van de APP of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. SCHADEKIEK aanvaardt geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan bij een CONSUMENT door het uitblijven van beschikbaarheid van de website of haar website, het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

Intellectuele eigendom
5. SCHADEKIEK behoudt zich het gebruik van alle aan haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Hieronder zijn begrepen alle auteurs- en andere rechten, gepubliceerde inhouden, informatie, foto’s, video’s en de inhoud van databases. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgaven aan derden en/of een anderszins gebruik van enig aan SCHADEKIEK toebehorend intellectueel eigendomsrecht is niet toegestaan, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming van SCHADEKIEK is verkregen.

Kosten
6. De CONSUMENT is, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geen vergoeding verschuldigd voor het downloaden en het gebruik van de website alsmede het melden van de SCHADE.

Privacy
7. Bij het melden van SCHADE voert een CONSUMENT persoonlijke gegevens in. Hiernaast verkrijgt SCHADEKIEK door het gebruik van haar website door een CONSUMENT, gegevens omtrent het mobiele dataverkeer via ‘IMEI-nummers’ en ‘GPS’. SCHADEKIEK zal zulke gegevens beveiligd opslaan. De CONSUMENT geeft hiermee toestemming aan SCHADEKIEK om de persoonsgegevens te gebruiken om:

a) haar dienstverlening uit te oefenen;

b) haar dienstverlening verder te optimaliseren;
De door de CONSUMENT verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt voor (direct) marketing doeleinden of voor andere doeleinden buiten die als bedoeld onder 7 a) en b).

8. Mocht CONSUMENT de door hem verstrekte toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens op enig moment willen herroepen, stuurt CONSUMENT een email aan info@SCHADEKIEK.nl. Het is voor CONSUMENT hierdoor niet langer mogelijk gebruik te maken van de website.

Overige bepalingen
9. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De actuele algemene voorwaarden zijn beschikbaar via www.SCHADEKIEK.nl. Mocht u het met de gewijzigde algemene voorwaarden oneens zijn, kan CONSUMENT zonder enige kennisgeving geen gebruik meer maken van de SCHADEKIEK website.

10. SCHADEKIEK behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de SCHADEKIEK website en haar website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.

11. In het geval dat afzonderlijke bepalingen van de algemene voorwaarden ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet.

12. Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de door SCHADEKIEK aangeboden diensten, is SCHADEKIEK altijd bereikbaar per email onder info@SCHADEKIEK.nl

13. Op de onder deze algemene voorwaarden aangegane overeenkomst is, tenzij dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven, Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden tussen SCHADEKIEK en CONSUMENT zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan de bevoegde rechter te DEN HAAG.